نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شیخی، شماره شیت 6946-I ، فرمت jpg   (SHEYKHI برگه  6946-I)