نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شیراز ، شماره شیت 6549-III ، فرمت jpg   (SHIRAZ برگه  6549-III)