نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 صدفه، شماره شیت 6960-IV ، فرمت jpg   (SADFEH برگه  6960-IV)