نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 صفرآباد، شماره شیت 8148-IV ، فرمت jpg سند تاریخی از روی عکس های هوایی سال 1343   (SAFARABAD برگه  8148-IV)