نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 صفی اباد، شماره شیت 7563-II ، فرمت jpg   (SAFIABAD برگه  7563-II)