نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 صلح آباد، شماره شیت 6861-I ، ملی مستثنیات  (SOLHABAD برگه  6861-I)