نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 عبدل آباد، شماره شیت 6260-I ، فرمت jpg   (ABDOL ABAD برگه  6260-I)