نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 علیشار، شماره شیت 5960-I ، فرمت jpg   (ALISHAR برگه  5960-I)