نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 علیشاه عوض، شماره شیت 6261-III ، برای آگهی تشخیص (ALISHAH AVAZ برگه  6261-III)

در این نقشه زمین های زراعی سال 1334 و پهنه های کشاورزی دهه 40 مشخص شده است. این نقشه برای تفکیک مستثنیات از اراضی ملی و همچنین بررسی آگهی تشخیص منابع طبیعی کاربرد دارد. همچنین با استفاده از این نقشه می توانید عوارضی مانند راه ها، مرز زمین های کشاورزی، شواهد و سوابق کشت در اراضی ملی و زمین های زراعی را در دهه چهل و پنجاه برای ملک خود مشخص نمایید.