نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 علی آباد، شماره شیت 6945-III ، برای آگهی تشخیص (ALIABAD برگه  6945-III)