نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 علی آباد گرگان، شماره شیت 6963-I ، فرمت jpg   (ALIABAD- E -GORGAN برگه  6963-I)