نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 غرب آباد، شماره شیت 5960-II ، فرمت jpg   (GHARG ABAD برگه  5960-II)