نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 غرب آبسرد، شماره شیت 7950-III ، فرمت jpg   (GHARB -E ABSARD برگه  7950-III)