نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 غرب آب سرد 2، شماره شیت 7850-IV ، فرمت jpg   (GHARB -E- AB SARD (2) برگه  7850-IV)