نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 غرب آب سرد 3، شماره شیت 7850-III ، فرمت jpg   (GHARB -E- ABSARD (3) برگه  7850-III)