نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 غرب بوته گوه، شماره شیت 8051-IV ، فرمت jpg   (GHARB -E BUTE GOW برگه  8051-IV)