نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 غرب حوض آقا، شماره شیت 6859-I ، فرمت jpg   (GHARB -E HOEZ -E AQA(1) برگه  6859-I)