نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 غرب دریاچه نمک، شماره شیت 8151-I ، فرمت jpg   (GHARB -E DARYACHEH -YE HAMUN برگه  8151-I)