نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 غرب مرنجاب، شماره شیت 8-IV  1 ، فرمت jpg   (GHARB -E MARANJAB برگه  6358-IV   1)