نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 غرب چله زنگان، شماره شیت R6949-I ، فرمت jpg   (GHARB -E CHELEH ZANGAR 6949-I)