نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 غرب کوه لونکاه، فرمت jpg   (GHARB -E- KUH -E- LUNKAH (4) برگه  7850-IV    )