نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 غرب کوه لونکاه، شماره شیت 7950-IV ، فرمت jpg   (GHARB -E- KUH -E- LUNKEH (2) برگه  7950-IV)