نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 غرب کوه لونکاه، شماره شیت 7950-I ، فرمت jpg   (GHARB -E KUH -E LUNKAH برگه  7950-I)