نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 غرب گرداب، شماره شیت 6949-II ، فرمت jpg   (QARB -E GERDAB برگه  6949-II)