نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 فاتویه، شماره شیت 6844-I ، فرمت jpg   (FATUYEH برگه  6844-I)