نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 فاضل آباد، شماره شیت 6964-III ، فرمت jpg   (FAZEL ABAD برگه  6964-III)