نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 فرگ، شماره شیت 7760-III ، فرمت jpg   (FARG برگه  7760-III)