نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 فشند، شماره شیت 6162-II ، فرمت jpg   (FASHAND برگه  6162-II)