نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 فومن، شماره شیت 5864-II ، تهیه سال 1383 فرمت jpg   (FUMAN-1383 برگه  5864-II)