نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 فومن، شماره شیت 5864-II ، با کیفیت بالا فرمت jpg   (FUMAN 1372 برگه  5864-II)