نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 فیض آباد، شماره شیت 6159-I ، فرمت jpg   (FEYZ ABAD برگه  6159-I)