نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 قائمشهر، شماره شیت 6562-I ، فرمت jpg   (QA EMSHAHR برگه  6562-I)