نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 قاجره، شماره شیت 6262-II ، فرمت jpg   (GAJEREH برگه  6262-II)