نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 قره تیکان، شماره شیت 8063-IV ، فرمت jpg   (QARAHTIKAN برگه  8063-IV)