نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 قشلاق خنداب، شماره شیت 5858-IV ، فرمت jpg   (QESHLAQKHONDAB برگه  5858-IV)