نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 قشم، شماره شیت 7243-I ، فرمت jpg   (GHESHM برگه  7243-I)