نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 قطرویه، شماره شیت 6948-III ، فرمت jpg   (QATRUYEH برگه  6948-III)