نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 قلعه بلند، شماره شیت 6360-II ، فرمت jpg   (QALEH BOLAND برگه  6360-II)