نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 قلعه بید، شماره شیت 8047-II ، فرمت jpg   (QAL EH BID برگه  8047-II)