نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 قلعه سنگی رحمت اباد، شماره شیت 8062-II ، فرمت jpg   (QALEH SANGI -YE RAHMAT ABAD برگه  8062-II)