نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 قلعه نو، شماره شیت 7046-IV ، فرمت jpg   (QAL EH NOW برگه  7046-IV)