نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 قلعه گاک، شماره شیت 8160-I ، فرمت jpg   (QAL EH GAK برگه  8160-I)