نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 قم ، شماره شیت 6159-II ، فرمت jpg   (QOM برگه  6159-II)