نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 قورزه، شماره شیت 6544-II ، فرمت jpg   (GHEVERZEH برگه  6544-II)