نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 قوری، شماره شیت 6849-II ، فرمت jpg   (QURI برگه  6849-II)