نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 لارستان، شماره شیت 6861-III ، فرمت jpg   (LARESTAN برگه  6861-III)