نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 لار ، شماره شیت 6845-II ، فرمت jpg   (LAR برگه  6845-II)