نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 لاواریاب، شماره شیت 8150-II ، فرمت jpg   (LAVARIAB برگه  8150-II)