نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 لاکتراشان، شماره شیت 6163-III ، فرمت jpg   (LAKTRASHAN برگه  6163-III)