نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 لای زنگان، شماره شیت 6947-II ، فرمت jpg   (LAY ZANGAN برگه  6947-II)